ناربن ها

برای استقبال عروس برفی زمستان ، خون سرخ انارها را بر زمین می ریزیم تا به برکت دانه های بیشمارشان زایش و زایندگی و امید از زندگیمان رخت برنبندد و سرمای زمستان در جانمان نفوذ نکند.

انار های سرخ ثمره روح زنانه ناربن های اسطوره ای حاوی رمز و رازهای زایش و زایندگی و برکت را در  به جان فرو می بریم تا با شیره جانشان آتش زندگی را در سرمای زمستان در دلمان روشن دارند.

ناربن ها زنانه ترین سمبل ایرانی اسطوره ای ما هستند تکرر و تکثرشان در افسانه های مادربزرگ ها انکار ناشدنی است.

ناردخت ها و دانه های شفاف دلشان...

شب یلدا شبیست که زنانگی را پاس می داریم.

/ 0 نظر / 7 بازدید