تصمیم ها

گفت: تصمیم گرفتم عاشق بشوم. دیگری گفت: من تصمیم گرفتم عاشقم بشوند. به صندلی تکیه دادم و چشم به آسمان آبی دوختم ، حس می کردم من دیگر نه حالی برای تصمیم گیری دارم و نه توانی برای اجرایش . وقتی گفتند وضعیت تو چیست؟ چکار می کنی؟ لبخند زدم و گفتم تصمیم گرفتم دیگران تصمیم بگیرند....

/ 0 نظر / 6 بازدید