بهار اسفند ماه

پنجشنبه متوجه حضور شکوفه ها شدم ...

غصه ام گرفت...

دیروز هوا سرد شد.

امروز دیدم به ژاپنی های گل کرده اند.

یا حرف پزشکی افتادم که گفت تعادل طبیعت بهم خورده و بی ربط نیست اگر تعادل بدن و سیستمش هم بهم خورده باشد.

برای دومین سال از رسیدن بهار شاد نیستم.

بهاری که از پس زمستان گرم در کشور خشکی مثل ایران بیاید، غم انگیز است.

دلم برای درخت های شکوفه زده می سوزد.

دلم برای بهار اول اسفند می سوزد.

دلم برای همه کارهایی که سر وقتش انجام نمی شود می سوزد.

/ 3 نظر / 26 بازدید
مهرک

"دلم برای همه کارهایی که سر وقتش انجام نمیشود میسوزد"

سانا

درخت آلوچه حیاط ما هم شکوفه داد .... ی ربع زل زدم به گلهای درخت... و بعد توی ایینه خودم رو برانداز کردم .. تعادل هورمونی بدن خودمم بهم خورده ... قرار بوده مدتها پیش دکتر غدد وقت بگیرم ... بیچاره درخت آلوچه ... حتما جای شکوفه هایش درد میکند شاید هم بیقرارو عصبی شده باشد مثه من.........