مایه گذاشتن

نوشته بود: گاهی وقتی از عشقی که انتظار دارید برخوردار نمی شوید،با إبراز علاقه حس می کندی أن را دریافت کرده اید. و من ساعتها به این جمله و روزها و دقایقی که در این أوهام بودم فکر کردم.

/ 2 نظر / 7 بازدید
باران

و وای به حال منی که می دونم توهمه و دارم ادامه میدم ، سالها و سالهاست ...

شبنم

[نگران]