کاش

برای اولین بار در زندگیم دلم می خواهد برگرذم به15 سال پیش.

دلم می خواهد تمام این 15 سال گذشته را حذف کنم با تمام هاطره ها، ادم ها و دستاوردها...

کاش گردبادی میامد و من را از جا م یکند و می برد.

کاش...

/ 5 نظر / 5 بازدید
عود

سلام کلان نعره کشان برخاست:نه!وقتی دوراه پیش پای آدم باشدوآدم یکی از آنها را پیش بگیردوبرود وسرش به سنگ بخورد،تا عمردارد فکر می کندکه آن را دیگر بهتر بود.اما حالا فقط یک راه وجود دارد. نادر ابراهیمی کتاب آتش بدون دود من هم فکر می کنم همیشه در زندگی یک راه وجود دارد وآن هم ما آن را انتخاب می کنیم واین درست است به نظر من ماندن وافسوس خوردن 15 سال قبل خوب نیست هر تصمیمی که گرفتی درست بود

زهرا

عزیززززم چرا انقدر حس تنهایی میکنی ترنم؟؟؟

نیکی

به شرطی که شعوری رو که کسب کردیم پس ندیم! والا من حاضر نیستم به اندازه 20 سالگیم خنگ بشم.

من ِکوچک

فقط 6 سال واجازه داشته باشم چیزی را عوض کنم